به پیشنهاد اتاق داوری و تصویب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان؛ میزان سابقه داوران منتخب از ۱۰ سال وکالت به ۵ سال تقلیل یافت
به پیشنهاد اتاق داوری و تصویب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان؛ میزان سابقه داوران منتخب از ۱۰ سال وکالت به ۵ سال تقلیل یافت
عدلنامه: پیش‌تر وفق مقررات اساسنامه اتاق داوری (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ اساسنامه) میزان سابقه وکالت جهت احراز عنوان داوری اتاق، دارا بودن ۱۰ سال سابقه وکالت پایه یک دادگستری بود که اعضای جدید اتاق داوری حسب اختیارات بند «ی» ماده ۵ اساسنامه اتاق پیشنهاد اصلاح تبصره ۱ ماده ۸ اساسنامه مبنی بر تقلیل سابقه موصوف به ۵ سال سابقه وکالت پایه یک را به هیأت مدیره ارسال که پس از بررسی، نهایتا مورد تصویب قرار گرفت.

 

به گزارش عدلنامه و به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، پیش‌تر وفق مقررات اساسنامه اتاق داوری (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ اساسنامه) میزان سابقه وکالت جهت احراز عنوان داوری اتاق، دارا بودن ۱۰ سال سابقه وکالت پایه یک دادگستری بود که اعضای جدید اتاق داوری حسب اختیارات بند «ی» ماده ۵ اساسنامه اتاق پیشنهاد اصلاح تبصره ۱ ماده ۸ اساسنامه مبنی بر تقلیل سابقه موصوف به ۵ سال سابقه وکالت پایه یک را به هیأت مدیره ارسال که پس از بررسی، نهایتا مورد تصویب قرار گرفت.